Havarijná služba NONSTOP:
02/209 09 798
havarijná služba Bratislava - inštalatér, oprava vodoinštalácie

Cenník poskytovaných služieb
Peter Rigo Havarijná služba

platný od 1.5.2013

I.1. cena za opráverenské a údržbárske práce:
a)   cena sa stanoví podľa platného cenníka CENKROS
b)   pri prácach drobného a nešpecifikovaného rozsahu sa použije hodinová sadzba na jedného pracovníka vo výške

cena za 1 pracovnú
hodinu bez DPH
cena za 1 pracovnú
hodinu s DPH
krtkovanie elektrické 8,50€ 10,20€


c)   čistenie kanalizácie elektrickým strojom

cena za 1 bežný meter
bez DPH
cena za 1 bežný meter
s DPH
krtkovanie elektrické 7,00€ 8,40€


d)   monitorovanie kanalizácie

cena za 1 pracovnú
hodinu bez DPH
cena za 1 pracovnú
hodinu s DPH
prvá začatá hodina 85,00€ 102,00€
každá začatá hodina 65,00€ 78,00€

I.2. mesačný paušál za výkon havarijnej služby

priestor cena za mesiac bez DPH cena za mesiac s DPH
byty v obytných domoch 0,33€ 0,40€
nebytový priestor v obytnom dome 0,35€ 0,42€
ostatné budovy (cena za 1 m²) 0,01€ 0,01€

I.3. ceny za výkon havarijnej služby

sadzba pri výkonoch havarijnej služby na jedného pracovníka pre priestory, ktoré si platia zmluvný paušál cena za 1 pracovnú hodinu/
1 pracovník bez DPH
cena za 1 pracovnú hodinu/
1 pracovník s DPH
byty 8,50€ 10,20€
spoločné priestory 8,50€ 10,20€
komerčné priestory 10,00€ 12,00€
garáže, garážové stojiská 10,00€ 12,00€
sadzba pri výkonoch havarijnej službe na jedného pracovníka pre priestory, ktoré si neplatia zmluvný paušál
byty 12,00€ 14,40€
spoločné priestory 12,00€ 14,40€
komerčné priestory 16,00€ 19,20€
garáže, garážové stojiská 16,00€ 19,20€

I.4. dopravné náklady

osobné motorové vozidlo cena bez DPH cena s DPH
m.č. Nové mesto a Ružinov 8,30€ 9,96€
ostatné mestské časti 9,50€ 11,40€
parkovné v Starom
meste 1 hod.
1,00€ 1,20€
mimo mesta 1km* 0,50€ 0,60€

*Poznámka: pri doprave mimo mesto sa do výsledných kilometrov započítava aj cesta späť.

Sadzba za dopravu sa upravuje automaticky, ak sa cena pohonných hmôt zmení o viac ako 10% voči cene 1,45€/L s DPH.

I.5. Do ceny, ktorá sa účtuje Objednávateľovi sa započítava každá aj začatá hodina výkonu prác za každého jedného pracovníka.

I.6. Pri oprávarenských a údržbárskych prácach vyžiadaných v pracovných dňoch po 17.00 hod, môže byť k výslednej cene pripočítaná 20% prirážka.

I.7. Pri opravárenských a údržbárskych prácach vyžiadaných v dňcoh pracovného pokoja a sviatkov môže byť k výslednej cene pripočítaná 100% prirážka.

I.8. Fakturácia za vykonané práce sa uskutoční v rozsahu skutočne vykonaných prác. Faktúra má splatnosť 14 kalendárnych dní.

I.9. V prípade oneskorenia úhrady faktúry Objednávateľom si môže Poskytovateľ nárokovať od Objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dĺžnej sumy
za každý deň omeškania.

I.10. Úhrada faktúry sa považuje za splnenú pripísaním sumy na účet Poskytovateľa so správnym variabilným symbolom.

I.11. Pre činnosti väčšieho rozsahu sa vždy stanovuje cena vopred cenovou ponukou. Cenová ponuka je vyhotovená stavebným softwarom CENKROS pre jednoduchšiu orientáciu v ponuke.

I.12. Pri výkone činností Poskytovateľom platia ceny v tomto cenníku, pokiaľ nie je v Zmluve, alebo na základe písomnej dohody uvedené inak.

Peter Rigo havarijná služba

Kontaktujte Havarijnú službu v BA:


Polia označené * sú povinné

Havarijná služba v Bratislave

RIGO Havarijná služba
Prevádzka: Tehelná 25, 831 03 Bratislava
NONSTOP na: 0903 414 122
E-mail: marek83rigo@gmail.com
E-mail: peterrigo.hs@gmail.com
Web: www.rohavarijnasluzba.sk