Havarijná služba NONSTOP:
0903 414 122
havarijná služba Bratislava - inštalatér, oprava vodoinštalácie

Základný cenník
cenník poskytovaných služieb Peter Rigo Havarijná služba platný od 2.1.2019

I.1. cena za opráverenské a údržbárske práce:
a)   práce väčšieho rozsahu sa vykonajú po obhliadke a po vytvorení cenovej ponuky, ktorú si objednávateľ a zhotoviteľ spoločne odsúhlasia . Po odsúhlasení cenovej ponuky objednávateľ zašle elektronickou formou objednávku.
b)   pri prácach drobného a nešpecifikovateľného rozsahu sa použije hodinová sadzba na jedného pracovníka vo výške

cena za 1 pracovnú
hodinu bez DPH
cena za 1 pracovnú
hodinu s DPH
jeden pracovník 15,00€ 18,00€

c)   čistenie kanalizácie elektrickým strojom
cena za 1 bežný meter
bez DPH
cena za 1 bežný meter
s DPH
krtkovanie elektrické 9,00€ 10,80€

d)   monitorovanie kanalizácie
cena za 1 pracovnú
hodinu bez DPH
cena za 1 pracovnú
hodinu s DPH
prvá začatá hodina 85,00€ 102,00€
každá začatá hodina 65,00€ 78,00€
I.2. mesačný paušál za výkon havarijnej služby
priestor cena za mesiac bez DPH cena za mesiac s DPH
byty v obytných domoch 0,40€ 0,48€
nebytový priestor v obytnom dome 0,40€ 0,48€
ostatné budovy (cena za 1 m2) 0,05€ 0,06€
I.3. ceny za výkon havarijnej služby
sadzba pri výkonoch havarijnej služby na jedného pracovníka pre priestory, ktoré si platia zmluvný paušál cena za 1 pracovnú hodinu/
1 pracovník bez DPH
cena za 1 pracovnú hodinu/
1 pracovník s DPH
byty 15,00€ 18,00€
spoločné priestory 15,00€ 18,00€
komerčné priestory 17,00€ 20,40€
garáže, garážové stojiská 17,00€ 20,40€
sadzba pri výkonoch havarijnej služby na jedného pracovníka* pre priestory, ktoré si neplatia zmluvný paušál cena z 1 pracovnú hodinu/
1 pracovník bez DPH
cena za 1 pracovnú hodinu/
1 pracovník s DPH
byty 19,50€ 23,40€
spoločné priestory 19,50€ 23,40€
komerčné priestory 22,00€ 26,40€
garáže, garážové stojiská 22,00€ 26,40€

*Na výjazd chodia vždy dvaja pracovaníci!

I.4. dopravné náklady*
osobné motorové vozidlo cena bez DPH cena s DPH
m.č. Nové mesto a Ružinov 12,00€ 14,40€
ostatné mestské časti 15,00€ 18,00€
parkovné Staré
mesto 1 hod.
1,00€ 1,20€
mimo mesta 20,00€ 24,00€
*Poznámka: pri doprave mimo mesto sa do výsledných kilometrov započítava aj cesta späť.

Sadzba za dopravu sa upravuje automaticky ak cena pohonných hmôt sa zmení o viac ako 10% voči cene 1,20€/l s DPH

I.5. Do ceny, ktorá sa účtuje Objednávateľovi sa započítava každá aj začatá hodina výkonu práce za každého jedného pracovníka

I.6. Fakturácia za vykonané práce sa uskutoční v rozsahu skutočne vykonaných prác. Faktúra má splatnosť 14 kalendárnych dní.

I.7. V prípade oneskorenia úhrady faktúry Objednávateľom si môže Poskytovateľ nárokovať od Objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

I.8. Úhrada faktúry sa považuje za splnenú pripísaním sumy na účet Poskytovateľa so správnym variabilným symbolom.

I.9. Pre činnosti väčšieho rozsahu sa vždy stanovuje cena vopred cenovou ponukou. Cenová ponuka je vyhotovená stavebným softwarom CENKROS.

I.10. Pri výkone činností Poskytovateľom platia ceny uvedené v tomto cenníku, pokiaľ nie je Zmluve, alebo na základe písomnej dohody uvedené inak.

I.11. Cena obstarávacích nákladov na výkon činností Poskytovateľa je v rozmedzí 10 – 50% z ceny obstarávacej v závislosti od množstva tovaru a špecifických podmienok ( tovar na objednávku, zvláštna výroba na mieru a iné...)

I.12. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeny poskytovaných služieb podľa osobitných požiadaviek Objednávateľa.

Kontaktujte Havarijnú službu v BA:


Polia označené * sú povinné

Havarijná služba v Bratislave

RIGO Havarijná služba
Prevádzka: Tehelná 25, 831 03 Bratislava
NONSTOP na: 0903 414 122
E-mail: peterrigo.hs@gmail.com
Web: www.rohavarijnasluzba.sk